Vedtekter for Klanens fond

Vedtekter for Klanens breddefond, Klanens reservefond (nødfond) og 1913-fondet. Revidert 7.mars 2012 .Vedtekter for Klanens fond

 Gyldig fra 7.mars 2012

Formål – Klanens reservefond

Midlene i Klanens reservefond kan benyttes til to formål:

1. Oppkjøp av nye eierandeler og oppkjøp der Klanen allerede har aksjer. Eventuelle nye investeringer skal ha tydelig tilknytning til VIF eller til Klanen.

2. Nødfond som kan benyttes når Vålerengens Idrettsforening eller idrettslag underlagt VIF ikke kan opprettholde sine økonomiske forpliktelser, slik at man f.eks. står i fare for å miste profflisens.

Formål – Klanens breddefond

Klanens breddefond har som formål å støtte breddeidretten i Vålerengens Idrettsforening. Alle idrettslag underlagt VIF kan søke om støtte fra bredde­fondet. Tiltak som kommer mange utøvere til nytte eller har en langsiktig virkning skal prioriteres. Midler fra fondet skal ikke gis til ordinær drift.

Formål – 1913-fondet

1913-fondet har som formål å støtte veldedige og/eller humanitære formål relatert til Vålerenga eller Klanens virksomhet, prosjekter som er av interesse for Klanen eller Vålerenga, eller prosjekter som støtter opp om Klanens vedtektsfestede grunnholdning.

Søknader

Søknader skal rettes skriftlig til Klanens styre og inneholde budsjett for bruk av midlene. Klanens årsmøte kan fastsette retningslinjer for søknader om støtte fra fondene.

Dokumentasjon

Klanens styre har anledning til å kreve dokumentasjon på at midlene er benyttet til det formålet de ble innvilget til. Ved misbruk av midler fra fondet kan hele eller deler av det innvilgede beløpet kreves tilbakebetalt.

Tildeling av midler

Bruk av reservefondets midler forutsetter vedtak av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte i Klanen. Klanens styre har anledning til å innkalle til et slikt ekstraordinært årsmøte om nødvendig.

Tildeling av midler fra breddefondet og 1913-fondet skjer på grunnlag av innkomne søknader, som behandles av Klanens sittende styre. Klanens styre har også mulighet til å på fritt grunnlag gi støtte til enkeltprosjekter.

Overføring av midler til fondene

Klanens fond skal sikres som bankinnskudd. Avkastning fra Klanens eier­andeler og aksjeposter (utbytte) skal fordeles til fondene etter følgende nøkkel:

  • 60% til Klanens reservefond
  • 40% til Klanens breddefond.

1913-fondet baseres på eventuelt disponibelt overskudd, gaver og andre sporadiske inntekter. Klanens styre innstiller for årsmøtet hvor stor andel av driftsoverskudd og/eller renteinntekter som skal fordeles til fondet.

Klanens årsmøte har mulighet til å gjøre vedtak som endrer fordelingen av midlene mellom fondene, eller som fordeler dem på flere formål.

Det er ikke satt noen øvre eller nedre grense for fondenes størrelse.

Avkastning av fondene

Avkastning av fondene tilbakeføres til Klanens ordinære regnskap, for å dekke administrasjonskostnader. Eventuelle overskytende midler kan vedtas ført tilbake til fondene av Klanens årsmøte.

Endring av vedtektene for Klanens fond

Vedtektene kan kun endres av Klanens årsmøte, etter samme regler som øvrige vedtektsendinger.

Retningslinjer for søknader om støtte fra Klanens fond

Søknader

Søknadene skal rettes skriftlig til Klanens styre og inneholde budsjett for bruk av midlene. Søknader med budsjett sendes til styret@klanen.no. Søknader om støtte fra breddefondet skal sendes med kopi til VIF og leder av det aktuelle idrettslaget.

Dokumentasjon

Det skal fremgå av søknaden hvem som står som søker. Søknadene skal inneholde en beskrivelse av det omsøkte tiltaket, og budsjett for prosjektet. Andre finansieringskilder og inntekter, inkludert dugnadsinnsats, skal synliggjøres.

Søknadsfrister

Midler fra breddefondet og 1913-fondet tildeles i hovedsak etter tre årlige søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 1. september. Klanens styre vil normalt behandle innkomne søknader innen 3 uker etter søknadsfristens utløp. Styret kan om nødvendig behandle søknader utenom søknadsfristene.

Betingelser

Klanens styre kan sette tilleggbetingelser for støtten. Styret har anledning til å kreve dokumentasjon på at midlene er benyttet til det formålet de ble innvilget til. Ved misbruk av tildelte midler kan hele eller deler av det bevilgede beløpet kreves tilbakebetalt.

Det forutsettes at eventuelt utstyr/klær med VIF-logo som inngår i søknaden kjøpes inn gjennom Sjappa.

Utbetaling

Søker er ansvarlig for å levere korrekt utbetalingsinformasjon til Klanen ved okonomi@klanen.no, eventuelt sende faktura. Midler fra breddefondet utbetales til det aktuelle idrettslagets konto. Klanen kan etter avtale betale faktura for påløpte omsøkte kostnader direkte.