Retningslinjer for søknader om støtte fra breddefondet

Klanens logoVedtatt av Klanens årsmøte 4. mars 2009.

I vedtektene for Klanens fond heter det: «Klanens breddefond har som formål å støtte breddeidretten i Vålerengens Idrettsforening. Alle idrettslag underlagt VIF kan søke om støtte fra fondet. Tiltak som kommer mange utøvere til nytte eller har en langsiktig virkning skal prioriteres. Midler fra fondet kan ikke gis til ordinær drift.»

Søknader
Søknadene skal rettes skriftlig til Klanens styre og inneholde budsjett for bruk av midlene. Søknader med budsjett sendes til styret[ætt]klanen.no, med kopi til VIF og leder av det aktuelle idrettslaget.

Søknadsfrister
Midler fra fondet tildeles i hovedsak etter tre årlige søknadsfrister: 1. februar, 1. mai og 1. september. I spesielle tilfeller har Klanens styre anledning til å behandle søknader utenom søknadsfristene.

Dokumentasjon
Det skal fremgå av søknaden hvilket idrettslag som står som søker. Søknadene skal inneholde en beskrivelse av det omsøkte tiltaket, og budsjett for prosjektet. Andre finansieringskilder og inntekter, inkludert dugnadsinnsats, skal synliggjøres.

Vedtak
Klanens styre skal normalt behandle innkomne søknader innen 3 uker etter søknadsfristens utløp. Svar sendes søkeren med kopi til Vålerengens idrettsforening og leder av det aktuelle idrettslaget.

Betingelser
Klanens styre kan sette tilleggbetingelser for støtten. Klanens styre har anledning til å kreve dokumentasjon på at midlene er benyttet til det formålet de ble innvilget til. Ved misbruk av tildelte midler fra fondet kan hele eller deler av det bevilgede beløpet kreves tilbakebetalt. Det forutsettes at eventuelt utstyr/klær med VIF-logo som inngår i søknaden kjøpes inn gjennom Sjappa.

Utbetaling
Søker er ansvarlig for å levere korrekt betalingsinformasjon, eventuelt sende faktura. Bevilgede midler utbetales til idrettslagets konto, eventuelt til VIF. Klanen kan etter nærmere avtale betale faktura for påløpte omsøkte kostnader direkte.